Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov.

Registáciou, vyplnením cenovej ponuky alebo prezeraním našej webovej stránky nám umožnujete využívať Vaše osobné údaje. Táto stránka ma za úlohu Vás v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (GDPR) informovať o tom, aké informácie o Vás zhromažďujeme, z akého dôvodu a akým spôsobom Vaše informácie využívame, aké sú Vaše práva ohľadne nami využívaných osobných údajov a akým spôsobom ich u nás môžete uplatniť v súlade s GDPR nariadením. 

Aké informácie o Vás zhromažďujeme?

Osobné údaje, ktoré môžeme zhromažďovať.
V súvislosti s objektami zhromažďujeme typ údajov:„Osobné údaje". Sú to údaje, ktoré vás identifikujú, alebo umožňujú vašu identifikáciu ako jednotlivca.

Zhromažďujeme nasledovné osobné údaje:

Meno
Poštová adresa (vrátane fakturačnej a dodacej adresy)
Telefónne číslo
E-mailová adresa
Podrobnosti o kúpe

Ako používame osobné údaje.

Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

Zabezpečenie funkčnosti objektov a splnenie / zodpovedanie vašich požiadaviek.

Za účelom zabezpečenia funkčnosti objektu, ako napr. zabezpečenie prístupu k registrovanému kontu a zabezpečenie príslušného zákazníckeho servisu.

Za účelom odpovedania na vaše otázky a splnenia vašich požiadaviek, keď nás kontaktujete prostredníctvom jedného z našich online formulárov alebo iným spôsobom, napríklad, keď nám odošlete otázky, návrhy, pozitívne spätné väzby alebo sťažnosti, alebo keď si od nás žiadate informácie o objektoch.
Zasielanie administratívnych informácií, vrátane informácií o objektoch a zmenách našich podmienok a zásad.
Na dokončenie vášho nákupu, napríklad, na spracovanie vašej platby, zabezpečenie doručenia vašej objednávky, komunikáciu s vami vo veci vášho nákupu a poskytnutie príslušného zákazníckeho servisu.

Tieto činnosti vykonávame s cieľom riadiť náš zmluvný vzťah s vami a/alebo aby sme splnili zákonné požiadavky.


Doba uchovávania.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné alebo povolené, vzhľadom na účel(y), na ktoré boli získané a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Medzi kritériá použité na určenie doby uchovávania údajov patria:

Doba trvania nášho existujúceho zmluvného vzťahu a doba sprístupňovania objektov (napríklad obdobie, počas ktorého máte u nás konto, alebo používate objekty).
Skutočnosť, že existuje zákonná povinnosť, ktorou sa riadime (napríklad niektoré zákony vyžadujú, uchovávanie záznamov o našich transakciách pred ich vymazaním po určitý čas).
Okolnosti, pre ktoré je uchovávanie údajov vhodné vzhľadom na naše právne postavenie (napr. v súvislosti s platným obmedzením odpovednosti, súdnymi spormi alebo úradným vyšetrovaním).

Prihlásenie